• Laksekvoter for fiskesæsonen 2021
  on 30. marts 2021 at 6:49

  DTU Aqua har foretaget en biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

 • Der er fundet laks med tegn på Red Skin Diease i danske vandløb
  on 29. marts 2021 at 13:07

  På baggrund af observationer af laks med symptomer på sygdom i danske vandløb opfordrede DTU Aqua lystfiskere til at indsende deres observationer og indlevere laks, som efterfølgende er undersøgt af dyrlæger hos DTU Aqua.

 • Fiskeriet i din lokale havn kan få hjælp fra en uventet kant
  on 22. marts 2021 at 12:17

  DTU Aqua deltager i et projekt, der udarbejder et idékatalog om biodiversitet og fisk i havne. Idékataloget giver bygherrer, planlæggere, rådgivere og lokale folk viden og værktøjer til bæredygtigt byggeri, der fremmer livet i havet. Idékataloget kan bidrage til at udvikle rekreativt fiskeri i danske havne.

 • God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i 2020
  on 15. marts 2021 at 6:23

  I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og Langå. Overlevelsen var relativt høj, og ca. 74 % fandt vej gennem Gudenåen og Randers Fjord. Undersøgelsen gentages i foråret 2021.

 • Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet
  on 15. marts 2021 at 6:22

  I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner. Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort, hvor man også kan se, om der er fundet andre fiskearter. Desuden er data overført til myndighedernes nationale database WinBio, så de kan indgå i arbejdet med statens vandområdeplaner.

 • Nordisk samarbejde vigtigt for bedre fælles forvaltning af skarv
  on 3. marts 2021 at 13:33

  Forvaltningsmyndigheder og forskere fra Sverige, Danmark, Finland, Åland og Norge mødtes virtuelt den 10. - 11. februar 2021, for at diskutere forvaltningen af den fælles skarvbestand. Formålet var at udvikle et stærkere nordisk samarbejde om forvaltning af skarv.

 • Limfjordens havørreder bliver nu undersøgt i et fælles projekt med sælforskere
  on 2. marts 2021 at 7:00

  Et nyt projekt vil undersøge adfærden hos fjordens havørreder, samt kaste nyt lys over ørredernes interaktioner med fjordens sæler.

 • Fiskeri og invasive arter påvirker havmiljøet
  on 23. februar 2021 at 13:48

  Analyse af menneskeskabte belastningers skade på havmiljøet peger på fiskeri med bundskrabende redskaber. Udledning af næringsstoffer stadig væsentligste faktor.

 • Opgangen af laks i Sneum Å i 2020
  on 8. februar 2021 at 6:31

  DTU Aqua har i efteråret 2020 undersøgt laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 2015. I 2015 var opgangen af laks ca. 1.200 laks og i 2020 er opgangen beregnet til ca.1.600 laks.

 • Undervandsoptagelser fortæller om livet i ålegræsset i Roskilde Fjord
  on 8. februar 2021 at 6:30

  To studerende har placeret undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, og om forekomsten af fisk varierer i løbet af døgnet. De fortæller her om deres undersøgelse. 

 • Opgangen af laks i Vidå i 2020
  on 8. februar 2021 at 6:30

  I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i grænsevandløbet Vidå. Den totale opgang af laks er estimeret til 574 laks, inkl. de 38 laks, lystfiskerne tog med hjem fra fisketuren. Der var flest laks i Sønderå og færre i Grønå og Arnå.

 • Status for bækørreden i Danmark
  on 22. januar 2021 at 8:12

  Lystfiskere har i de senere år rapporteret om faldende fangster af bækørreder over mindstemålet i danske vandløb. DTU Aqua bekræfter nu i en ny rapport, at der reelt er sket en tilbagegang i Øvre Gudenå og formentlig også i en række andre mellemstore vandløb.

 • Geddefabrik indviet af ”hovedpersonerne” selv i 2020
  on 21. januar 2021 at 16:41

  Vordingborg kommune etablerede i 2019 en såkaldt geddefabrik. Nu er de første gedder klækket i fabrikken. I en ny film fra Vordingborg Kommune fortæller kommunen og DTU Aqua om arbejdet med at blive klogere på brakvandsgedder og forbedre deres gydemuligheder.

 • Ny film om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord
  on 18. december 2020 at 12:45

  DTU Aqua har lavet en film, der handler om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord. Filmen viser udsætning af ørreder om dagen og om natten og ser nærmere på, hvordan ørrederne klarer sig i fjorden.

 • 1,2 millioner spærringer i Europas vandløb
  on 18. december 2020 at 6:53

  Små og store spærringer gør livet svært for vandrende fisk, viser ny forskning udgivet i Nature. Små spærringer udgør størstedelen.

 • Nyheder fra fiskeplejen i 2020
  on 17. december 2020 at 7:53

  Her kan du se alle årets nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.

 • Ny rapport om fangstregistreringer i de danske kystnære områder
  on 7. december 2020 at 5:00

  I 17 år har frivillige amatør- og fritidsfiskere registreret deres fangster og stillet data til rådighed for forskere på DTU Aqua. En ny rapport opsummerer de seneste tre års fangstdata og tegner et billede af, at nogle fiskebestandene fortsat er meget lave eller gået tilbage.

 • Ph.d.-afhandling om ferskvandsfisks vandring kåres til årets bedste på DTU
  on 30. november 2020 at 15:35

  Kim Birnie-Gauvin, tidligere ph.d.-studerende og nu postdoc ved DTU Aqua, har modtaget prisen for årets ph.d.-afhandling på DTU. 

 • Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2021
  on 9. november 2020 at 13:55

  I efteråret 2021 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i syv udvalgte vandløbssystemer i Danmark.

 • Laks svømmede over 100 km for at komme forbi opstemning
  on 9. november 2020 at 13:55

  Bruger laks så meget energi på at komme forbi menneskeskabte hindringer, at det påvirker om den overlever til næste gydning? Det har danske og norske forskere undersøgt.

 • Lystfiskeri er også blå bioøkonomi
  on 9. november 2020 at 13:54

  Den blå bioøkonomi anvender fisk og andre levende ressourcer fra hav, søer og åer. Det sker f.eks. i form af fiskeri og muslingeopdræt, men også som lystfiskeri og oplevelsesturisme.

 • Bliv Nøglefisker!
  on 9. november 2020 at 9:56

  DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som har lyst til at blive Nøglefiskere og hjælpe med at indsamle viden om fiskene i kystområderne. 

 • Pighvaryngel udsat på Bornholm
  on 8. oktober 2020 at 5:34

  Samarbejde mellem fiskere, opdrættere og forskere resulterer i den første udsætning af lokal pighvaryngel på Bornholm.

 • Signalkrebs spredte sig på trods af bekæmpelsesfiskeri
  on 7. oktober 2020 at 12:19

  DTU Aqua har stået i spidsen for en undersøgelse af hvordan bestanden af signalkrebs i Alling Å har udviklet sig gennem 10 år med bekæmpelsesfiskeri. På trods af at der er fjernet over 400.000 signalkrebs fra åen, er bestanden vokset.

 • Nye planer for fiskepleje i ørredvandløb
  on 15. september 2020 at 14:16

  DTU Aqua undersøgte i efteråret 2019 fiskebestandene på 644 vandløbsstrækninger. Nu er resultaterne beskrevet i seks planer for fiskepleje, der både viser de naturlige bestande af ørred- og lakseyngel samt forekomsten af andre fiskearter. Resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”. Planerne er netop udsendt til de berørte kommuner og sportsfiskerforeninger, men de kan også downloades her, og resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”.